Edukacija

edukacija

U skalu sa statutom udruženja a radi edukacije svojih članova i drugih koji su zainteresovani za terapiju bola udruženje za lečenje bola KONSTANTIN je akreditovalo tri kursa:

Edukacija

 1. TERAPIJA NOCICEPTIVNOG BOLA- PATOFIZIOLOGIJA MEDIKACIJA KVALITET ŽIVOTA sa evidencionim brojem A-1-2099/14 u kategiriji ostali domaći kursevi.

Predavači su dr Bratislav Branković Prim dr Slađana Božilov mr.sci med Jelena Jovanović

Ciljna grupa lekari stomatolozi farmaceuti medicinske sestre terapeuti (zdravstveni tehničari)

Broj bodova za predavače 5 za slušaoce 3

Kotizacija za članove udruženja 0 a za ostale 1000 din

Trajanje kursa 3 sata

Vreme održavanja utorak 29 JANUARA 2015 u 15 časova u sali SLD u nišu (Pasterov zavod).Za članpove udruženja kurs je besplatan, za one koji nisu članovi kotizacija je 1000 dinara.Kotizacija se uplaćuje na žiro račun udruženja

 1. TERAPIJA I NJENA PRIMENA KOD LUMBALNOG SINDRROMA sa evidencionim brojem A-1-21000/14 u kategiriji domaći kurs prve kategorije.

Predavači spec dr Bratislav Branković. Biljana Arsić Jasminka Stojadinović, Milan Pešić

Ciljna grupa lekari stomatolozi farmaceuti medicinske sestre terapeuti (zdravstveni tehničari)

Broj bodova za predavače 10 za slušaoce 5

Kotizacija za članove udruženja 0 a za ostale 1000 din

Trajanje kursa 4 sata

Vreme održavanja UTORAK 18 NOVEMBAR U 15 ČSOVA U SALI SLD U NIŠU (Pasteoov zavod)

3. KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA BOLA sa evidencionim brojem A-1- 21001/14 u kategiriji domaći kurs prve kategorije.

Predavači: dipl psiholog Lidija Ristić-Milojević: dipl psihoolog Sandra Mojašević

Ciljna grupa lekari medicinske sestre terapeuti (zdravstveni tehničari)

Kotizacija za članove udruženja 20.000 din a za ostale 30 000 din

Trajanje kursa 24 sati: tri dana po osam sati . Detaljan raspored rada dat je u tabeli

Opšti plan izvođenja kursa „Kognitivno- bihejvioralna terapija bola“

Prvi susret:

 • Trajanje 8 sati
Tema Vreme
1. Priroda problema 1 sat
2. Hronični bol i prateća stanja 1 sat
3. Osnovna određenja pratećih stanja bola (depresija, anksioznost, bes) 3 sata
4. Opšti principi kognitivno- bihejvioralne terapije 3 sata

Drugi susret:

 • Trajanje 8 sati
Tema Vreme
1. Bihejvioralna analiza i konceptualizacija slučaja- opšte smernice, postavljanje ciljeva tretmana:

 1. analiza poremećaja- depresija
 2. analiza poremećaja- anksioznost
 3. alaliza poremećaja- bes
1 sat1 sat1 sat1 sat
2. Specifične tehnike kognitivno- bihejvioralne terapije:

 1. relaksacija (tehnike disanja, progresivna mišićna relaksacija)
 2. automatske misli i bol- monitoring
 3. kognitivna restrukturacija
2 sata1 sat1 sat

Treći susret:

 • Trajanje 8 sati
Tema Vreme
1. Specifične tehnike kognitivno- bihejvioralne terapije:

 1. rešavanje problema
 2. bihejvioralna aktivacija i higijena spavanja
 3. stres menadžment
 4. upravljanje vremenom
1 sat1 sat1 sat1 sat
2. Prevencija relapsa 1 sat
3. Uvežbavanje tehnika kroz analize slučajeva i igranje uloga 3 sata
 • Vreme održavanja kursa biće naknadno saopšteno
 • Nakon završenog kursa dobijaju se sertifikati a nakon završenog seminara iz kognitivno bihevioralne terapije zajedničko uverenje udruženja za lečenje bola KONSTANTIN i društva za kognitivno bihevioralnu terapiju. Dodatna objašnjenja biće naknadno saopštena
 • U okviru kurseva mogu se dodati promotivna predavanja farmaceutskih kuća, njihovi prezentacije ili sponzorisani radovi .
 • Za vreme odrćžavanja kurseva moguće je iznajmljivanje prostora za prezentacije farmaceutsskih kuća

brojac poseta
jeftin web hosting