Naša vizija!

Stvaranje širokog fronta za lečenje bola koji obuhvata zdravstvene radnike različitih profila i različitih specijalizacija alternativne terapeute , psihologe, socijalne radnike i sve druge koji na bilo koji način mogu da doprinesu kvalietnijem lečenju bola i boljoj organizaciji života onih koji pate od bola.

Ideja je da se bol sagleda iz više uglova i da se na bol deluje istovremeno sa više strana i na više načina kako bi krajnji rezultat lečenja bio što bolji, a sporedni ili neželjeni efekti što manji uz najprihvatkjiviju cenu lečenja.

Nasa vizija

NAŠA VIZIJA

Aktivno učešće paciijenta u sopstvenom lečenju, jer ono skraćuje vreme lečenja, smanjuje cenu lečenja I produžava periode bez bola kod hroničnog bola.

Edukacija lekara I drugih zdravstvenih radnika koji se bave terapijom bola, edukacija nemedicinskih radnika koji se bavetrapijom bola, edukacijoa pacijenata kroz kontinuirane medicinske edukaciije , seminare I kurseve.

Borba protiv stresa

Poboljšanje kvaliteta života kroz edukacije o zdravom načinu života

Udruženje je tako zamišljeno da njegovi članovi mogu biti medicinski radnici svih profila alternativni terpeuti bola, psiholozi, sociolozi i svi drugi koji svojim aktivnostima mogu da utiču na smanjenje bola i poboljšanje kvaliteta života ljudi koji pate od bola. U radu udrruženja mogu učestvovati i pacijenti koji pate od bolnih stanja.

Ideja je da se napravi interaktivna komunikacija i zajednica između pacijenata i trapeuta kako bi se poboljšala i unapredila terapija bola, i poboljšao kvalitet života onih koji trpe bol.
brojac poseta
jeftin web hosting