CILJEVI UDRUŽENJA

U skladu sa Statutom, ciljevi i aktivnosti Udruženje za lečenje bola Konstantin su:

 1. Unapređenje terapije akutnog, hroničnog benignog i malignog bola kroz multidisciplinarni pristup na različititim nivoima i multimodalni princip terapije.
 2. Stvaranje širokog fronta za lečenje bola koji obuhvata zdravstvene radnike različitog profila od lekara različitih specijalizacija preko lekara opšte medicine do medicinskih tehničara i fizioterapeuta, psihologa, sociologa, radnih terapeuta, akupunkturologa i drugih alternativnih terapeuta kao i svih onih koje se bave lečenjem bola, a sa ciljem da se bol sagleda iz više uglova i da se na bol deluje istovremeno sa više strana i na više nivoa kako bi krajnji rezultat bio što bolji, a sporedni ili neželjeni efekti što manji uz najprihvatljiviju cenu lečenja.
 3. Edukacija radi poboljšanja kvaliteta života kroz antistres programe i druge oblike organizovanja i planiranja. Izrada antistres programa. Saradnja sa udruženjima koja se bave sličnom tematikom.
 4.  Bihevioralna terapija bola.
 5. Unapređenje palijativnog zbrinjavanja.
 6. Edukacija ljudstva koje se bavi terapijom bola kroz: seminare, KME (kontinuirane medicinske edukacije), radionice, on lajn predavanja i simpozijume, kao i svim drugim aktivnostima koje doprinose edukaciji.
 7. Edukacija pacijenata kroz grupe za podršku. Edukacija bi se odvijala kroz predavanja, savete i sve druge aktivnosti koji podrazumevaju podršku pacijentima sa bolom Unapređenje saradnje između bazičnih medicinskih nauka, zdravstvenih radnika različitih kliničkih disciplina i različitih nivoa.
 8. Unapređenje saradnje zdravstvenih radnika i nemedecinskih radnika koji se bave lečenjem bola. Usklađivanje medicinskih i alternativnih protokola za lečenje bola.
 9. Unapređenje istraživanja i dijagnostikovanja bolnih stanja i sindroma kroz naučne i druge projekte i istraživanja.
 10. Organizovanje internacionalnih, naciolnalnih, regionalnih i lokalnih sastanaka, seminara, kongresa, konferencija, radionica.
 11. Izrada vodiča za bol i bolne sindrome bazirani na dokazima.
 12. Informisanje šire javnosti i pacijenata o rezultatima i novinama u istraživanjima iz oblasti medicine bola.
 13. Saradnja sa drugim nacionalnim udruženjima, organizacijama i institucijama koje se bave lečenjem bola ili pružanjem podrške u lečenju bola.
 14. Saradnja i udruživanje sa evropskim i drugim međunarodnim udruženjima i organizacijama koje se bave medicinom bola.
 15. Povremeno objavljivanje biltena Udruženja, naučnih časopisa, priručnika i publikovanje zbornika radova i stručnih članaka svojih članova.
 16. Poboljšanje uslova rada i kvaliteta opreme.Davanje predloga i sugestija zakonodavnim i drugim organizacijama, učestvovanje u projektima radi unapređenja lečenja bola i praćenje njihovog sprovođenja.
 17. Poboljšanje uslova rada i kvaliteta opreme.
 18. Zaštita interesa i poboljšanje položaja svojih članova.
 19. Učestvovanje u radu i aktivnostima humanitarnih i drugih organizacija u zemlji i inostranstvu koja se bave poslovima koji su u skladu sa ciljevima i delatnošću Udruženja.
 20. Obavljanje drugih aktivnosti u skladu sa opštim i zajedničkim ciljem Udruženja.

brojac poseta
jeftin web hosting