PRELOMI VRATA BUTNE KOSTI – ONLINE TEST

U januarskom akreditacionom periodu akreditovan je on line test sa brojem    Д-1-159/18

broj odluke    153-02-3942/2017-01) u januarskom roku 2018. godine.

Akreditacija vazi do  05.03.2019.

TEST PRELOM VRATA BUTNE KOSTI

Akreditovan je za zdravstvene tehničare i medicinske sestre ima 50 pitanja i nosi 5 poena za testirane i 7 za autora testa. Da bi se položio test treba tačno odgovoriti na 60% pitanja odnosno na 30 pitanja. Autor testa je vms Biljana Arsić. Za članove Udruženja za lečenje bola Konstantin test je besplatan, za ostale kotizacija je 1000 dinara.

Prijavljivanje za polaganje testa je preko Emaila: b.brankovic58@gmail.com ,  u.l.bkonstantin3@gmail.com. , u.l.b.konstantin@gmail.com   Uplata kotizacije je na žiro račun 205-202244-91 .

Podaci za uplatu za pravna lica

Matični broj udruženja: 21128819
Žiro račun udruženja: 205-202244-91
PIB 108326058
Email: u.l.b.konstantin@gmail.com

Test se može polagati tokom celog akreditacionog perioda. Nakon prijave administrator sajta omogućava kandidatu polaganje testa. Nakon položenog testa setifikat stiže na mail kandidata. Pitanja u testu po  tipu višestrukog izbora , dakle ima više ponuđenih odgovora od kojih je damo jedan tačan

alt="prlomivratabutnekosti šematski prikaz"

prelomi vrata butne kosti su česti kod starijepopulacije

Kratki podaci o sadržaju testa

 

LITERATURA ZA PRIPREMU TESTA

PRELOM VRATA BUTNE KOSTI – LEČENJE, REHABILITACIJA I KVALITET ŽIVOTA

Medicinska-rehabilitacija-bolesnika

faktroi koji utiču napostoperativni mortalitet kod bolesnika sa prelomomo kuka.

Rane komplikacije kod bolesnika starije životne dobi operisanih zbog preloma butne kosti

URGENTNO HIRURUŠKO ZBRINJAVANJE POVREĐENIH SA PRELOMOM BUTNE KOSTI KOD GERIJATRIJSKE POPULACIJE

Prelomi vrata butne kosti (Fractura colli femiris)

Prelomi vrata butne kosti najčešće nastaju pri padu na kuk. Najčešće se sreće kod osoba preko šezdesete godine života kod kojih pored traume značajnu ulogu ima i prisutna osteoporoza. Kod mladih osoba prelom vrata butne kosti nastaje pod dejstvom snažne traume (saobraćajne nesreće).

 

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira bol u predelu kuka koji se pojačava pri pokušaju pokretanja ekstremiteta. Pored bola prisutna je i funkcionalna nemoć. Bolesnik ne može aktivno da podigne povređeni ekstremitet i odvoji petu od podloge. Kada je u pitaju dislocirani prelom karakteristični znaci su: noga se nalazi u spoljnoj rotaciji preko 45 stepeni, postoji skraćenje povređene noge i noga se nalazi u addukciji u odnosu na horizonatalno položenu karlicu.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, a potvrđuje se rendgenskim snimcima (antero-posteriorni i profilni snimak).

Lečenje

Nedislocirani prelomi vrata butne kosti se leče neoperativno imobilizacijom u gipsu 3 do 4 meseca. Dislocirani prelomi se leče operativno, kod mlađih osoba se sastoji iz unutrašnje fiksacije, a kod starijih iz primarne artroplastike (ugradnja veštačkog zgloba kuka). Kod vrlo starih osoba se preporučuje ugradnja parcijalne endoproteze zgloba kuka

izvor stetoskop (http://www.stetoskop.info/Prelomi-vrata-butne-kosti-Fractura-colli-femiris-3891-s2-sickness.htm)